RESPONSABLE JOSEP M GARCIA SOLA
FINALITAT / FINALIDAD ATENCIÓ AL CLIENT / ATENCIÓN AL CLIENTE
LEGITIMACIÓ / LEGITIMACIÓN CONSENTIMENT INTERESSAT
CONSENTIMIENTO INTERESADO
DESTINATARIS / DESTINATARIOS NO ES CEDIRAN DADES PERSONALS  A TERCERS
NO SE CEDERAN DATOS PERSONALES A TERCEROS
DRETS / DERECHOS Vostè té dret a accés, rectificació, supressió, així com altres drets com s’explica a informació addicional.
Usted tiene derecho a acceso, rectificación, supresión así como a otros derechos como se explica en la información adicional. 
INFORMACIO ADDICIONAL Més informació sobre la política de protecció de dades.
Más información sobre la política de protección de datos.

INFORMACIO ADDICIONAL SOBRE PROTECCIO DE DADAESINFORMACIO ATENCIO AL CLIENT

IDENTITAT / IDENTIDAD JOSEP M GARCIA SOLA
LLIC. PSICOLOGIA COL.14069
NIF 39.319.385B
Direcció postal / Adreça postal Passeig Joan Miro, 53 (Manresa )
Direcció electrònica / Dirección electrónica info@natural.cat
Telèfon / Teléfono 93.877.08.80

 


INFORMACIÓ EN CATALÀ

En compliment de la normativa vigent en matèria de PROTECCIO DE DADES, se  li informa que les dades personals  que es recullen en aquest formulari s’inclouen en un fitxer titularitat de JOSEP M GARCIA SOLA i que seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el compromís de complir amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament  de les dades automatitzades de caràcter personal facilitats por Vd. te com finalitat l’ ATENCIO PERSONALITZADA DE LA SEVA CONSULTA.

Es mantindran les seves dades personals exclusivament  durant el temps necessari per atendre  la seva consulta, que en cap cas serà superior a 2 mesos, procedint-se a la seva destrucció, sempre que el interessat no haguí exercit amb anterioritat els drets de rectificació, supressió i oposició.

En cap cas es procedirà al tractament automatitzat de les seves dades.

La base jurídica del tractament respon  a la consulta realitzada  pel titular de les dades personals,  per la qual cosa la negativa a facilitar aquestes dades impediria poder atendre la seva consulta.

Les dades tractades seran utilitzades exclusivament per les finalitats recavades,  no existirà transferència a tercers països, ni seran cedides a terceres persones.

En compliment de la normativa de Protecció de dades, se li informa que te dret a sol·licitar l’ accés a les seves dades personals,  a sol·licitar  la seva rectificació o supressió, a demanar la limitació del seu tractament, a  oposar-se al mateix  i a demanar la portabilitat de les seves dades.

Podrà exercir els drets anteriors, prèvia acreditació de la seva identitat, directament a través de la present pàgina web,  o a través de algun dels següents mitjans, a la direcció postal del responsable, al telefono 93.877.08.80 o a la direcció electrònica info@natural.cat

Així mateix te dret a reclamar  davant l’ Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.

JOSEP M GARCIA SOLA ha adoptat les mesures tècnica necessàries para mantenir el nivell de seguretat requerida, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstancies del tractament amb l’ objectiu d’ evitar, en la mesura de lo possible i segons l’ estat de la tècnica, l’ alteració, la perduda, el tractament o el accés no autoritzat de les seves dades personals.


 

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de PROTECCIÓN DE DATOS, se le informa que los datos personales que se recogen en este formulario se incluyen en un fichero titularidad de JOSEP M GARCIA SOLA y que serán tratados con la máxima confidencialidad y con el compromiso cumplir con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

La recogida y tratamiento de los datos automatizados de carácter personal facilitados por Vd. tiene como finalidad la ATENCION PERSONALIZADA DE SU CONSULTA.

Se mantendrán sus datos personales exclusivamente durante el tiempo necesario para atender su consulta, que en ningún caso será superior a 2 meses, procediéndose a su destrucción, siempre que el interesado no habré ejercido con anterioridad los derechos de rectificación, supresión y oposición.

En ningún caso se procederá al tratamiento automatizado de sus datos.

La base jurídica del tratamiento responde a la consulta realizada por el titular de los datos personales, por lo que la negativa a facilitar estos datos impediría poder atender su consulta.

Los datos tratados serán utilizados exclusivamente para los fines recabados, no existirá transferencia a terceros países, ni serán cedidos a terceras personas.

En cumplimiento de la normativa de Protección de datos, se le informa de que tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a pedir la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo ya pedir la portabilidad de sus datos.

Podrá ejercer los derechos anteriores, previa acreditación de su identidad, directamente a través de la presente página web, oa través de alguno de los siguientes medios, la dirección postal del responsable, al telefono 93.877.08.80 o en la dirección electrónica info@natural.cat

Asimismo tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos.

JOSEP M GARCIA SOLA ha adoptado las medidas técnica necesarias para mantener el nivel de seguridad requerida, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible y según el estado de la técnica, la alteración, la perdida, el tratamiento o el acceso no autorizado de sus datos personales.